2491. Structuurvisie Brainport Oost, regio Eindhoven-Helmond

De provincie Noord-Brabant stelt een structuurvisie op voor het oostelijk deel van de Brainport regio. Hierin worden keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties, voor een nieuwe oost-westverbinding nabij het Wilhelminakanaal en voor een opwaardering van een deel van de N279. Om de besluitvorming over deze visie te ondersteunen zijn twee milieueffectrapporten opgesteld: het eerste heeft betrekking op de woon- en werklocaties, het tweede op de nieuwe en aan te passen infrastructuur.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-10-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-10-2010 Kennisgeving MER
27-10-2010 Ter inzage legging MER
18-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht Structuurvisie Brainport-Oost
Toetsingsadvies
Voorlopig toetsingsadvies met bijlagen
Voorlopig toetsingsadvies zonder bijlagen

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER Noordoostcorridor levert voldoende basisinformatie voor een keuze over aanleggen en opwaarderen van infrastructuur in het oostelijk deel van de Brainport-regio. Maar welke eisen de Provincie Noord-Brabant gaat stellen aan bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio, maakt het MER nog niet duidelijk. Zo zal pas bij de uitwerking van de geselecteerde voorkeursoplossing blijken of en met welke maatregelen voldaan kan worden aan de leefbaarheidsdoelstellingen.

Ook het MER Meros bevat de vereiste basisinformatie voor de keuze van toekomstige nieuwe woon- en werklocaties. Voor het Meros-project gelden niet de risico’s die zijn verbonden aan het ‘NOC-project’. Voor het ‘Meros-project’ is namelijk sprake van een gefaseerde en mogelijk slechts gedeeltelijke uitvoering. Daarbij worden de locaties waaraan de grootste milieugevolgen verbonden zijn pas op lange termijn ingevuld. Hierdoor kan het project tussentijds worden bijgestuurd en kunnen risico’s worden beheerst.

 

Richtlijnenadvies
De Commissie heeft eerder advies uitgebracht over ieder MER afzonderlijk. Zie het richtlijnenadvies Oostelijk deel stedelijke regio (MEROS) (P 1832) en het advies over de reikwijdte en het detailniveau van het MER Zuidoostvleugel BrabantStad Noordoostcorridor (P 2319).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Henk Everts
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 26 mei 2021