2501. Structuurvisie Bleizo, Lansingerland en Zoetermeer

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer werken samen aan plannen voor de gebiedsontwikkeling 'Bleizo' aan de oostkant van Zoetermeer en de noordkant van Lansingerland. Het gaat om een grootschalige stedelijke ontwikkeling rond een nieuw OV-knooppunt op de grens van beide gemeenten met onder andere een leisurepark en bedrijventerreinen. Voor het besluit over de intergemeentelijke structuurvisie wordt een m.e.r.-procedure gedaan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-01-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-01-2011 Aankondiging start procedure
28-01-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-04-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
03-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-11-2011 Kennisgeving MER
04-11-2011 Ter inzage legging MER
19-01-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing van het MER
Het MER is goed leesbaar en goed geïllustreerd. Het geeft een duidelijk beeld van de gewenste ontwikkelingen en de (milieu)context waarbinnen deze vorm moeten krijgen. Uit de effectbeschrijving van het maximum alternatief blijkt dat het volledig voorziene programma inpasbaar is binnen de randvoorwaarden vanuit het beleid, het verkeer en de milieugevolgen.

In de vervolgfase kunnen kansen voor duurzaamheid, landschap, ecologie en cultuurhistorie in meer detail onderzocht en ruimtelijk uitgewerkt worden wanneer de plandelen die in vervolgprocedures mogelijk gemaakt worden meer concreet zullen zijn.

Advies over reikwijdte & detailniveau
De Commissie vraagt om in het MER de behoefte aan de voorgenomen planonderdelen te onderbouwen en inzicht te geven in de flexibiliteit in het voornemen om bij een kleiner of ander programma toch duurzaamheids- en leefbaarheidambities te realiseren.

Daarnaast vraag de Commissie om de bezoekersaantallen, modal split, de verkeerseffecten en daarvan afgeleide milieugevolgen van de alternatieven, varianten en verschillende planonderdelen te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ir. Henk Otte
dr. Nico de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lansingerland
Gemeente Zoetermeer

Bevoegd gezag
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Gemeente Lansingerland
Gemeente Zoetermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018