251. Locatiekeuze afvalverwerking Cluster-West (Brabant)

Ter uitvoering van het tweede provinciaal afvalstoffenplan (PAP-II) van Noord-Brabant dienen de besturen in de cluster West voor het westelijk deel van de provincie een grootschalige afvalverwerkingsinrichting (AVI) tot stand te brengen. De m.e.r.-procedure wordt toegepast voor de locatiekeuze en de keuze van de verwerkingsopzet in hoofdlijnen.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-09-1989 Datum kennisgeving
01-09-1989 Ter inzage legging van de informatie
31-10-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-04-1990 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-04-1990 Kennisgeving MER
14-04-1990 Ter inzage legging MER
13-06-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie gewezen op een aantal knelpunten. Naar aanleiding hiervan heeft de opsteller van het MER een aanvullende notitie opgesteld, die de Commissie bij de toetsing heeft betrokken. In het toetsingsadvies kwam de Commissie tot de slotsom dat het MER een goed beeld bood van de milieueffecten die samenhingen met de locatiekeuze. De argumenten om te komen tot een centrale compostering achtte zij echter te weinig uitgewerkt tegen de achtergrond van de richtlijnen. Geconstateerd werd dat het MER geen aanzet voor een evaluatieprogramma bevatte. 

Op basis van het MER is besloten de locatie Moerdijk aan te wijzen als plaats voor de vestiging van de afvalverwerkingsinstallatie voor de cluster-West. In vervolg op deze besluitvorming is besluitvorming over GFT-verwerking1, over een shredder2, over voortzetting van de afvalstoffenterminal3, over chemische afvalverwerking4, over productie van champignonsubstraat5, over afvalscheiding en -vergisting6, over opslag en verwerking van verontreinigde grond7 en over uitbreiding van de champignonsubstraatproductie8 en capaciteitsuitbreiding van de afvalstoffenterminal9 en voor thermische conversie van afvalstoffen10 gestart.

 

1Zie project 315. 

2Zie project 335.

3Zie project 424.

4Zie project 438.

5Zie project 459.

6Zie project 489.

7Zie project 583.

8Zie project 777.

9Zie project 878.

10Zie project 963.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
ing. de Jong
dr. Lustenhouwer
van Meel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Cluster West (West-Brabant, Breda en Midden-Brabant)

Bevoegd gezag
Cluster West (West-Brabant, Breda en Midden-Brabant)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018