2512. Klavertje 4-gebied Venlo

Het Rijk, de provincie Limburg en de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas werken aan de ontwikkeling van het gebied Klavertje 4 tot een duurzaam werklandschap voor glastuinbouw, logistiek, agribusiness en aanverwante bedrijven en instellingen. Hiervoor hebben zij een intergemeentelijke structuurvisie opgesteld. De Development Company Greenport Venlo (DCGV) treedt daarbij op als coördinator. Voor de besluitvorming is een MER inclusief Passende beoordeling en Gezondheidseffectscreening (GES) opgesteld. De Commissie heeft deze informatie getoetst. Tijdens het toetsingsproces heeft DCGV een nadere toelichting op het MER en GES opgesteld en een aanvulling op de Passende beoordeling. Ook deze extra info is door de Commissie beoordeeld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-01-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-02-2011 Aankondiging start procedure
09-02-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-03-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-12-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-01-2012 Kennisgeving MER
05-01-2012 Ter inzage legging MER
22-03-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
27-03-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-08-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER
De Commissie meent dat in het MER en de aanvulling daarop de essentiële milieu-informatie nog niet volledig aanwezig is. Het milieubelang kan daarom in deze fase van de gebiedsontwikkeling nog niet volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming over de intergemeentelijke Structuurvisie.

In het toetsingsadvies signaleert de Commissie het volgende:

  • De effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie zijn nog niet volledig beschreven. De gepresenteerde maatregelen bieden onvoldoende zekerheid om de aantasting van natuurlijke kenmerken te kunnen uitsluiten.
  • Het MER gaat onvoldoende in op de effecten van de mitigerende en compenserende maatregelen. Inzicht in effecten van maatregelen waarmee invulling moeten worden geven aan de ambities van Klavertje 4 ontbreekt eveneens.
  • De beschrijving van de referentiesituatie, de autonome ontwikkeling en het referentiejaar zijn niet helder.
  • Het MER gaat niet in op de ambitie van Klavertje 4 om bedrijven te clusteren en zo de omgeving open te houden van bebouwing.
  • Het GES-rapport geeft onvoldoende inzicht in de gevolgen van de gebiedsontwikkeling voor gezondheid.

Deze punten worden in het toetsingsadvies nader toegelicht en de Commissie geeft advies hoe hiermee om te gaan in de besluitvorming over de structuurvisie en vervolgbesluiten voor de gebiedsontwikkeling Klavertje 4.Toetsingsadvies
De Commissie heeft het plan-MER getoetst. Het plan-MER beschrijft op heldere wijze de complexe gebiedsontwikkeling. Met kaartmateriaal wordt structuur aangebracht in de verschillende activiteiten. De Commissie is van oordeel dat het MER echter niet op alle onderdelen de essentiële informatie voor besluitvorming over de verdere gebiedsontwikkeling bevat.

Op het onderdeel stikstofdepositie op Natura 2000 heeft de Commissie in haar voorlopig toetsingsadvies daarom geadviseerd een aanvulling op te stellen. De Commissie heeft deze aanvulling op 24 mei 2012 ontvangen.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tilly Fast
mr. dr. Annelies Freriks
ing. Johan Janse
ir. Richard Mentink
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venlo
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Peel en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018