2514. Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Zundert

De gemeente Zundert stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het hele buitengebied. In het nieuwe bestemmingsplan worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij en boomteeltsector nader uitgewerkt. Voor het vaststellen van het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-02-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-02-2011 Aankondiging start procedure
21-02-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-04-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-09-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-10-2011 Kennisgeving MER
05-10-2011 Ter inzage legging MER
24-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
16-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-03-2012 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
De gemeente Zundert heeft een aanvulling op het MER opgesteld. Met de aanvulling is naar het oordeel van de Commissie veel extra en ook bruikbare informatie voor de besluitvorming beschikbaar gekomen. Met name de suggesties voor maatregelen die kunnen worden opgenomen in het bestemmingsplan of in vergunningen acht zij waardevol.De provincie heeft bij het besluit een reactieve aanwijzing gegeven.

 

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER niet alle essentiële informatie bevat. De tekortkomingen betreffen:

  • Het ontbreken van inzicht in de kwantitatieve effecten op de bodem en de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en –kwantiteit.
  • Het ontbreken van een visie op de gewenste landschappelijke ontwikkeling van het buitengebied, en daarmee ook van een toetsingkader voor de beoordeling van de landschappelijke effecten van de ontwikkelingen mogelijk gemaakt in de boomteeltsector.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Yvonne van Manen
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zundert

Bevoegd gezag
Gemeente Zundert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018