2528. Europoort

De gemeente Rotterdam stelt een nieuw bestemmingsplan op voor de gebieden Europoort en de Landtong Rozenburg. Het bestemmingsplan zal voor een groot deel het bestaande type bedrijvigheid vastleggen. Daarnaast zal vanwege ruimtedruk en efficiënt ruimtegebruik gekeken worden naar mogelijkheden om de bestaande (milieu)ruimte in het plangebied zo goed mogelijk te benutten. Hierdoor zal op enkele terreinen in het plangebied een ander soort gebruik worden toegestaan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-04-2011 Aankondiging start procedure
01-04-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-06-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Pilot Procesgerichte advisering
02-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-07-2012 Advies uitgebracht
Presentatie Stand van zaken MER Havenbestemmingsplannen
Brief pilot procesgerichte advisering

Opmerkingen bij de advisering

Pilot Procesgerichte advisering
In het kader van de pilot 'procesgericht adviseren' heeft de Commissie gereflecteerd op de gekozen methodiek voor de m.e.r. Havenbestemmingsplannen Rotterdam (Maasvlakte 1, Europoort en Botlek Vondelingenplaat). Dit is gedaan aan de hand van een presentatie en discussies met de betrokken ambtenaren van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en de DCMR Milieudienst Rijnmond op 7 mei 2012 en 10 juli 2012. De toetsing van het MER voor de havenbestemmingsplannen volgt in een later stadium.


 Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van het plangebied;
  • een navolgbare onderbouwing van de stappen die zijn gemaakt om tot de bepaling van de maximale milieugebruiksruimte te komen met specifiek aandacht voor geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid;
  • inzicht in hoeverre de autonome ontwikkeling en de twee alternatieven passen binnen de beschikbare milieugebruiksruimte;
  • een beschrijving van de gevolgen voor het milieu van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan (inclusief afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden) maximaal mogelijk maakt;
  • een Passende beoordeling waarin de gevolgen voor de omliggende Natura 2000-gebieden zijn beschreven;
  • inzicht in de mate waarin de duurzaamheidambities realiseerbaar zijn, mede in de context van de nieuwe Havenvisie 2030.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Robert (Rob) Geerts
ir. Henk Otte
ing. Rob Vogel
ir. Paul de Vos
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C21.2 tot 1-4-2011: Aardolieraffinage: uitbreiding inrichting (m.u.v. smeermiddel)
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding
D21.1 tot 1-4-2011: Aardolie raffinage (m.u.v. smeermiddel) > 20% of > 2 miljoen ton, wijzigen, uitbreiden
D25.1 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 150.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018