2561. Structuurvisie Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil haar Structuurvisie actualiseren aan de hand van relevante ruimtelijke ontwikkelingen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-07-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
08-07-2011 Aankondiging start procedure
08-07-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-10-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-03-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-05-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat er essentiële informatie voor de besluitvorming over de herijkte Structuurvisie in het MER ontbreekt omdat de Structuurvisie 2006 tot de referentiesituatie is gerekend. De Structuurvisie 2006 kan niet tot de referentiesituatie worden gerekend omdat er ontwikkelingen in staan die niet gerealiseerd zullen worden. Milieueffecten zijn daardoor te positief en mogelijk onvoldoende onderscheidend ingeschat. Het hanteren van de onjuiste referentiesituatie laat onverlet dat een vergelijking van de milieueffecten van de Structuurvisie 2006 met de herijkte Structuurvisie bestuurlijk waardevolle informatie is, maar dat kan in het MER niet in de plaats komen van informatie over de daadwerkelijk te verwachten milieueffecten van het voorgenomen beleid in de herijkte Structuurvisie. Dat laatste is waar m.e.r. voor bedoeld is.

Reikwijdte en detailniveau

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een concrete beschrijving van de doelen voor het plangebied;
  • een beschrijving en analyse van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling tegen de achtergrond van marktontwikkelingen en mogelijke structurele ingrepen op regionaal niveau;
  • een transparante beschrijving van de voorgenomen ontwikkelingen en de alternatieven;
  • inzicht in de positieve en de negatieve effecten op het verkeer, het woon- leefmilieu, het bodem- en watersysteem, natuur en landschap.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Bevoegd gezag
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018