2574. Natuurontwikkeling en ontgronding Koningsven-De Diepen, Gennep

Teunesen Zand & Grind B.V. en Natuurmonumenten willen in de gebieden Koningsven en De Diepen in de gemeente Gennep, natuurontwikkeling mogelijk maken door uitbreiding van de bestaande zandwinning. De Commissie is gevraagd om advies te geven over het concept-MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-08-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-09-2011 Aankondiging start procedure
06-09-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-11-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
12-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-05-2013 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
30-10-2013 Kennisgeving MER
31-10-2013 Ter inzage legging MER
20-12-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Uit het MER blijkt dat de aanbevelingen van de Commissie uit het tussentijds toetsingsadvies zijn opgepakt en uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een MER dat duidelijk de combinatie van natuurontwikkeling en zandwinning beschrijft. De Commissie adviseert de gemeente (met het Waterschap) bij de vergunningverlening de volgorde van ontgronding en het nemen van maatregelen (omleggen Kroonbeek en instellen peilbeheer) goed op elkaar af te stemmen om de omvang van de effecten op het grondwater te beperken tot het niveau dat in het MER wordt voorspeld.


Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie is gevraagd advies te geven over het concept-MER, waarna de opmerkingen van de Commissie in het definitieve MER worden verwerkt. Het concept-MER beschrijft duidelijk de combinatie van natuurontwikkeling door zandwinning. De Commissie adviseert om de effecten op de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit en daarmee op instandhoudingsdoelstellingen van het aangrenzende Natura 2000-gebied Sint Jansberg, de verkeersontsluiting  en de gevolgen voor beschermde soorten toe te voegen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER onder meer een duidelijke onderbouwing te geven van de oppervlakkige afgraving voor de natuurontwikkeling op basis van de bestaande geologische en hydrologische situatie. De verandering van de grondwaterstromen en de effecten daarvan voor natuur en landbouw zijn essentieel. Ook is onderbouwing nodig van de transportroutes, mede op basis van de te verwachte hinder voor de omgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
ir. David Heikens
drs. Sjef Jansen
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Teunesen Zand en Grint B.V.
Natuurmonumenten Regiokantoor Noord-Brabant en Limburg

Bevoegd gezag
Gemeente Gennep

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 10 jul 2018