2596. Dijkversterking Hellevoetsluis

Waterschap Hollandse Delta wil twee dijkvakken in Hellevoetsluis versterken. Het betreft een deel van de Vestingwallen en de Zuiddijk. De Commissie oordeelt dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER geeft duidelijk aan hoe de afbakening van alternatieven in zijn werk is gegaan en op welke gronden alternatieven zijn afgevallen of niet meegenomen in het MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
31-10-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-11-2011 Aankondiging start procedure
07-11-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-01-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
03-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-04-2013 Kennisgeving MER
05-04-2013 Ter inzage legging MER
15-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De essentiële informatie voor besluitvorming is in het MER aanwezig. Uit het MER blijkt goed hoe de afbakening van alternatieven in zijn werk is gegaan en welke alternatieven om welke redenen wel of niet zijn meegenomen. Hierbij is maatwerk toegepast dat recht doet aan de bijzondere omstandigheden bij de Vesting. Ook worden de verschillen tussen de alternatieven duidelijk.Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt als belangrijkste punten in het MER:

  • Een beschrijving van het voornemen en een onderbouwing van de alternatieven.
  • Een beschrijving van het beoordelingskader en de wijze waarop de verschillende beoordelingscriteria worden meegewogen.
  • Een beschrijving van de gevolgen van de dijkversterking voor cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden, inclusief mogelijke maatregelen om effecten te mitigeren.
  • Een goede en publieksvriendelijke samenvatting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jos Cuijpers
ir. Johan van der Gun
drs. Kees Vertegaal

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hollandse Delta

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 10 jul 2018