2617. Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) N.V. wil de opslagcapaciteit voor hoogradioactief afval uitbreiden. Ook wil het bedrijf de gebouwen voor laag- en middelradioactief afval anders over het terrein verdelen dan nu is vastgelegd in de vergunning. Dit alles vereist het actualiseren van die vergunning.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-02-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-02-2012 Aankondiging start procedure
23-02-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
26-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-03-2014 Kennisgeving MER
13-03-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-11-2014 Ter inzage legging MER
30-12-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport geeft duidelijk en overzichtelijk weer wat het plan is, waarom de uitbreiding nodig is. Ook de samenvatting is duidelijk en goed leesbaar. De milieueffecten van de uitbreiding voor de omgeving zijn duidelijk in beeld gebracht. Het rapport laat zien dat de milieueffecten van de uitbreidingen en nieuwbouw zeer beperkt zijn. Het stralingsniveau neemt door de uitbreiding zeer licht toe, maar blijft ruimschoots binnen de normen, zowel bij normaal bedrijf als bij calamiteiten.

Advies reikwijdte & detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de gewenste wijzigingen in de opslagvoorzieningen voor (hoog)radioactief afval en de behoefteramingen die de grondslag voor deze wijzigingen vormen, te onderbouwen. Verder moet het milieueffectrapport de verwachte gevolgen voor het milieu in de referentiesituatie en voor de onderscheiden alternatieven in beeld brengen. Tenslotte moet het inzicht bieden in (de afweging van) maatregelen om risico’s van de nieuwe voorzieningen voor de omgeving te beperken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Kops
dr. Harry Slaper

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Covra N.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D23 2011: radioactief afval

Bijgewerkt op: 10 jul 2018