2619. Bestemmingsplan Sluiskil Oost, gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen gaat het bestemmingsplan Sluiskil Oost wijzigen. Deze wijziging maakt uitbreiding van het havengebonden bedrijventerrein en de daar aanwezige industriële bedrijven mogelijk. Voor de bestemmingsplanwijziging wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. 

Procedure en adviezen

Toetsing
11-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-01-2012 Kennisgeving MER
26-01-2012 Ter inzage legging MER
05-04-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie heeft een positief toetsingsadvies uitgebracht over het Milieueffectrapport. De effectbeschrijving is kwalitatief en richt zich op het voldoen aan normen en op mogelijke knelpunten. De gebruikte aannames zijn niet altijd onderbouwd, maar rapportages uit eerdere (afgebroken) bestemmingsplanprocedures bevestigen de conclusies uit het MER.

Het MER geeft weinig opties om milieu- of duurzaamheidsambities te realiseren, maar de Commissie constateert dat deze (ruimtelijke) procedure daarvoor ook weinig mogelijkheden biedt.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
mr. drs. Christiaan Soer
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Terneuzen

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval
C21.6 2011: geïntegreerde chemische installatie
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 07 nov 2018