2620. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroute Oost-Nederland

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wil de staatssecretaris van IenM de spoorverbinding tussen Elst (aansluiting op de Betuweroute) en de grensovergang bij Oldenzaal geschikt maken voor meer goederenvervoer. Het MER 1e fase is nu klaar. Hierin staan de milieueffecten beschreven van vier varianten voor het trace Zutphen - Hengelo. De Commissie constateerde bij toetsing van het MER dat de milieu-informatie ontoegankelijk en niet compleet is.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-12-2011 Aankondiging start procedure
22-12-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-02-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing MER 1e fase
21-05-2013 Datum kennisgeving
21-05-2013 Ter inzage legging van de informatie
07-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-07-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER 1e fase
De Commissie heeft het MER 1e fase getoetst en daarbij tekortkomingen geconstateerd. Zij adviseert voor besluitvorming over de keuze voor een van de vier tracévarianten in een aanvulling op het MER de toegankelijkheid van de informatie alsnog sterk te vergroten door:

  • De effecten per deelgebied, de voor- en nadelen, de onderscheidende aspecten per variant op een centrale plek in het MER te presenteren.
  • Inzicht te geven in de veranderingen in het plaatsgebonden risico per variant, het groepsrisico en de (absolute) veranderingen voor de externe veiligheidseffecten binnen het emplacement Deventer voor de variant Kopmaken te Deventer. Gezien de onzekerheid in routering van gevaarlijke stoffen kan dit kwalitatief gegeven worden.

Het ministerie heeft laten weten een aanvulling op het MER 1e fase op te stellen en daarna een besluit te nemen over de routevarianten tussen Zutphen en Hengelo en de invulling van het vervolgproces.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
Het advies van de Commissie is in twee delen opgesplitst:

  1. Advies over toepassing van de Elverding-aanpak bij PHS: Goederenroutering Oost-Nederland (GON). Belangrijke onderdelen hierbij zijn een brede alternatievenverkenning, ruime participatie en het vroegtijdig verkennen van knelpunten. De studies naar aanleiding van de moties die bij de behandeling van het PHS in de Tweede Kamer zijn aangenomen, spelen hierin een belangrijke rol.
  2. De Commissie richt zich op de uitwerking van de route Elst – Oldenzaal/grens.

Hoofdpunten voor het MER zijn:

  • Onderbouwing van nut en noodzaak om het goederenvervoer per spoor via de Betuweroute – route Elst-Oldenzaal/grens te intensiveren in plaats van via andere modaliteiten (zoals binnenvaart en weg) of andere routes, plus onderbouwing van de prognoses die vergroting van de capaciteit nodig maken.
  • Een inschatting op hoofdlijnen van mogelijke belangrijke knelpunten, wat betreft leefklimaat, natuur en andere relevante aspecten op de gehele route Elst-Oldenzaal/grens, zo vroeg mogelijk in de studieperiode.
  • De aantasting van het leefklimaat, niet alleen sectoraal, maar ook in cumulatie. De effecten op het leefklimaat zullen een optelsom van verschillende effecten zijn, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit, externe veiligheid, gezondheid, oversteekbaarheid en barrièrewerking.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
ir. Dingeman Boogert
ir. Hans Huizer
dr. Michiel van Pelt
ir. Edgar Snijders
drs. Frank Wijnants
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ProRail

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C02 2011: spoorweg
D02.2 2011: railweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018