2623. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Castricum

De gemeente Castricum werkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Hiervoor wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings) plichtige activiteiten en mogelijk effecten heeft op Natura 2000-gebieden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-12-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-12-2011 Aankondiging start procedure
29-12-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-03-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
30-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-11-2012 Kennisgeving MER
07-11-2012 Ter inzage legging MER
30-01-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen. Het MER laat zien dat het voornemen leidt tot een verdere toename van stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Mitigerende maatregelen om stikstofemissies te beperken worden genoemd, maar het effect van deze maatregelen is niet in beeld gebracht. Daarom kan aantasting van Natura 2000-gebieden door het voornemen niet worden uitgesloten.  Een alternatief waarbij aantasting van natuurlijke kenmerken is uit te sluiten ontbreekt. De Commissie is van mening dat er alternatieven denkbaar zijn met minder milieugevolgen.  Zij adviseert in een aanvulling op het MER deze mogelijkheden te onderzoeken, of aannemelijk te maken dat mitigerende maatregelen voldoende effectief zijn om aantasting van Natura 2000-gebieden uit te sluiten.

 

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie constateert dat de kadernota Buitengebied gemeente Castricum al veel informatie bevat. Daar zijn ook verschillende alternatieven de revue gepasseerd. Zij ziet daarom als belangrijkste meerwaarde van het op te stellen MER het zichtbaar maken van de randvoorwaarden waaraan toekomstige uitbreidingen van veehouderijbedrijven, en nevenactiviteiten, moeten voldoen.

De Commissie adviseert in het MER, naast een korte weergave van het proces van de totstandkoming van de kadernota, aandacht te besteden aan de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities en criteria. Het MER moet ook inzicht bieden in de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, de positieve of negatieve effecten van het voornemen op o.a. de ruimtelijke kwaliteit, en de maximaal mogelijke milieueffecten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
drs. Wim van Hooff
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Castricum

Bevoegd gezag
Gemeente Castricum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 jul 2018