2628. Verplaatsing pluimveebedrijf “ Het Kippenhok VOF” naar Alkmaarseweg te Middenmeer

De gemeente Hollands Kroon wil de verplaatsing en uitbreiding van pluimveebedrijf ‘Het Kippenhok’ naar een nieuwe locatie mogelijk maken. Om het voornemen ruimtelijk mogelijk te maken wordt een locatie specifiek bestemmingsplan vastgesteld. Ter ondersteuning van de besluitvorming wordt een planMER opgesteld. Voor de besluitvorming over de vergunningen is al in 2007 een m.e.r.-procedure gestart (zie ook project 1944).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-02-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-02-2012 Aankondiging start procedure
02-02-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
04-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Wijziging voornemen
De Commissie constateert dat het huidige voornemen een sterk afgeslankte vorm is van het voornemen zoals dit in 2007 aan haar is voorgelegd (zie ook de startnotitie ‘Bedrijfsverplaatsing gemengd bedrijf Oudeland’, d.d. 16 mei 2007). Waar het voornemen in 2007 nog voorzag in voorzieningen voor het houden van o.a. 1,6 miljoen vleeskuikens (op een bouwblok van 9 hectare), gaat het huidige voornemen uit van een bouwblok van 2,5 hectare.

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het planMER vooral een duidelijke beschrijving van het huidige voornemen (wat het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt) te geven, en in te gaan op de locatiekeuze en de inrichting daarvan. Daarnaast moet het MER inzicht bieden in de (maximale) milieueffecten van het voornemen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Hay Hendriks

Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Hollands Kroon

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018