2641. Herinrichting van het gebied Groeve Boudewijn, gemeente Woensdrecht

Bouwbedrijf De Nijs-Soffers wil op het fabrieksterrein van de voormalige groeve Boudewijn in Ossendrecht maximaal 32 woningen realiseren. De groeve zelf wordt omgevormd tot landschappelijk waardevol natuurgebied. Het plan omvat verder de bouw van een bed & breakfast en de realisatie van een aardkundig monument. Voor dit alles is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeente Woensdrecht besluit over de planwijziging zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-01-2012 Aankondiging start procedure
12-01-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
31-01-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-04-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-11-2018 Kennisgeving MER
08-11-2018 Ter inzage legging MER
09-11-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-01-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft helder de gewenste ontwikkelingen, de problemen die daarbij moeten worden opgelost en welke oplossingen mogelijk en nodig zijn. Schade aan en verstoring van de natuur vormen de belangrijkste problemen omdat het plangebied deels in het natuurgebied ‘Brabantse Wal’ ligt. Daarom worden maatregelen genomen, zoals het tegengaan van de opslag van grove dennen in de open delen van het gebied en het elders aanplanten van bomen. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor onder andere de nachtzwaluw, die er een bijzondere bescherming geniet. In de loop van de tijd is het plan bij herhaling gewijzigd. Niet alle wijzigingen zijn goed in het rapport verwerkt. Hierdoor is onzeker of de hoeveelheid luchtverontreiniging (stikstof) die vanuit het plangebied op de omliggende natuur terechtkomt, beneden de voorgeschreven grens blijft en of de natuur in de ‘Brabantse Wal’ hiervan niet te veel schade ondervindt. Die zekerheid kan worden verkregen met een extra verspreidingsberekening. De gemeente zal die berekening laten uitvoeren voor ze een besluit neemt over het plan.
 

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een onderbouwing van de behoefte en haalbaarheid van de integrale gebiedsontwikkeling binnen de kaders van natuurwetgeving en -beleid.
  • Vanuit het oogpunt van de gewenste natuur(waarden) inzicht in de randvoorwaarden en de mogelijkheden:
    • voor het realiseren van optimale waterhuishouding;
    • voor het optimaliseren van de inrichting, het beheer en het recreatief gebruik van het gebied;
    • voor het (gedeeltelijk) buiten het plangebied realiseren van de rode functies en niet (alleen) op het voormalige fabrieks- en sanatoriumterrein.
  • Een beschrijving van de gevolgen van het voornemen voor aanwezige en nog te ontwikkelen natuurwaarden, landschap, aardkundige waarden/cultuurhistorie, water, bodem en leefmilieu.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Johan van der Gun
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Woensdrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Woensdrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 15 jan 2019