2650. Verdieping Langwarder Wielen

De provincie Fryslân wil de Langweerder Wielen verdiepen om meer recreatiemogelijkheden en een betere recreatieve verbinding tussen Langweer en het open water te realiseren. De daarbij vrijkomende onbruikbare baggerspecie (slib + ondergrond) wordt, indien mogelijk geborgen in een te realiseren onderwater baggerberging in het meer. Het vrijkomende bruikbare materiaal (zand) uit het meer wordt elders aangewend.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-03-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-03-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-05-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
24-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Het MER maakt op een heldere wijze de verschillen in de milieugevolgen tussen de alternatieven/ varianten inzichtelijk. De samenvatting is prettig leesbaar en het kaartmateriaal is duidelijk.

 

Advies reikwijdte en Detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een beschrijving en onderbouwing van doelstellingen en de noodzaak van het voornemen.
  • Inzicht in de geohydrologische effecten van de verschillende alternatieven met bijzondere aandacht voor het alternatief met de baggerberging in het meer.
  • Een beschrijving van de positieve en negatieve gevolgen van de verschillende alternatieven voor de natuurwaarden in het studiegebied. Ga na of significant negatieve gevolgen op Natura 2000 gebieden wel of niet zijn uit te sluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
drs. Frank Wijnants
ir. Theo Witjes

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân
Wetterskip Fryslân
Gemeente De Fryske Marren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.1 2011: binnenvaarweg
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering
D29.2 2011: mineralenwinning waterbodem

Bijgewerkt op: 21 mrt 2013