2651. Aardgaswinning Roswinkel

De NAM wil bij Roswinkel ongeveer 1 miljard m3 aardgas winnen. Voor deze winning zal, op een bestaande winlocatie, een nieuwe put worden geboord. Verder zal overwegend gebruik worden gemaakt van bestaande transportleidingen en van een bestaande gasbehandelingsinstallatie. Voor dit voornemen zijn een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Ter onderbouwing van een besluit hierover wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-05-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
31-05-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
17-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Om het milieubelang goed te kunnen meewegen in de besluitvorming moet het MER alle installaties en leidingen beschrijven die samen de productie, het transport en de behandeling van het gas mogelijk maken. Ook moet duidelijk zijn hoe het beschreven alternatief tot stand is gekomen. Verder moet het MER een beschrijving bevatten van de kansen op en de gevolgen van bodemdaling en –trillingen, van kansen op en de gevolgen van ongevallen en van mogelijke maatregelen om deze kansen en gevolgen in te perken.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Hack
dr. Margreet Spoelstra

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D08.2 2011: aardgasleiding
D17.2 2011: diepboring
D17.3 2011: oppervlakte-installaties bij winning

Bijgewerkt op: 30 nov 2012