2658. Bestemmingsplan Buitengebied Noordenveld

De gemeente Noordenveld herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Hiervoor wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-03-2012 Aankondiging start procedure
22-03-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-04-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
31-10-2012 Kennisgeving MER
01-11-2012 Ter inzage legging MER
05-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-02-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de bij de toetsing van het MER Buitengebied Noordenveld een aantal tekortkomingen. Zij acht het opheffen ervan essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan Noordenveld. De tekortkomingen hebben betrekking op:

  • Het MER geeft geen duidelijkheid over de uitgangspunten van de huidige feitelijke situatie en de autonome ontwikkelingen.
  • De nieuwvestiging van agrarische bedrijven, zoals mogelijk wordt gemaakt in het ontwerpbestemmingsplan, en de milieueffecten daarvan zijn niet in het MER beschreven.
  • Het MER laat zien dat verdere toename van stikstofemissies, en daarmee aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden, in geen van de alternatieven wordt uitgesloten. Het MER noemt mitigerende maatregelen om een toename van stikstofdepositie en de effecten daarvan te voorkomen. Het effect van deze maatregelen is echter niet beschreven.


Advies reikwijdte en detailniveau
De volgende punten beschouwt de Commissie als hoofdpunten voor het op te stellen MER:

  • Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities.
  • Een onderbouwing van de alternatieven.
  • De ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, die voor Noordenveld met name bepaald wordt door natuur, geluid en geur, landschap en cultuurhistorie (waaronder archeologie).
  • Een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur, door o.a. depositie van verzurende/vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden.
  • De positieve of negatieve effecten van het plan op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische / archeologische waarden.
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
dr. Henk Everts
ing. Jan van der Grift

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Noordenveld

Bevoegd gezag
Gemeente Noordenveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 30 nov 2012