2660. Directe wegverbinding Westerbaan met Meeuwenlaan te Katwijk

De gemeente Katwijk wil een oplossing voor de verkeersproblematiek in Katwijk. Realisatie van een permanente nieuwe verbinding tussen de Westerbaan en de Meeuwenlaan ‘de verlengde Westerbaan’ is onderdeel van de oplossing.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-04-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-04-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-06-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau

De Commissie adviseert om in het MER in ieder geval de volgende aspecten uit te werken:
· Een onderbouwing van nut en noodzaak door een kwantitatieve analyse van de verkeersproblemen en op basis hiervan een onderbouwing van de doelen.
· Een onderbouwing van de in het MER te onderzoeken alternatieven.
· Een onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie.
· De effecten van de alternatieven op woon- en leefomgeving.
· Inzicht in de mogelijke gevolgen voor landschap en natuur, denk daarbij aan effecten op de EHS en het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide), de op te stellen Passende beoordeling dient herkenbaar in het MER te worden opgenomen.
· Een samenvatting die als zelfstandig leesbaar document een goede afspiegeling vormt van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter Kroeze
drs. Yvonne van Manen
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 19 feb 2015