2662. Bestemmingsplan Landelijk gebied Harenkarspel

De gemeente Harenkarspel wil voor haar buitengebied een nieuw bestemmingsplan opstellen. Voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten zoals intentsieve veehouderij, is het plan kaderstellend. Daarom is voor het bestemmingsplan een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-05-2012 Kennisgeving MER
03-05-2012 Ter inzage legging MER
07-06-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
17-07-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-09-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing van de aanvulling op het MER (incl. Passende beoordeling)
De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling samen niet alle informatie bevatten die zij essentieel acht voor de besluitvorming.

In de aanvulling is een sterk gemaximaliseerde invulling van het voornemen onderzocht. Daarmee wordt goed duidelijk welke maximale milieugevolgen (en knelpunten) voor natuur en landschap verwacht kunnen worden. Het MER en de aanvulling maken duidelijk dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet is uit te sluiten. Uit de Natuurbeschermingswet 1998 volgt dat een plan alleen mag worden vastgesteld als de zekerheid bestaat dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast. Mogelijke maatregelen of alternatieven om dit te voorkomen zijn onvoldoende in beeld gebracht en niet op effecten beoordeeld.

 Toetsing van het MER

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat de effecten van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan niet zijn onderzocht. Ook heeft de Commissie opgemerkt dat een Passende beoordeling opgesteld had moeten worden vanwege mogelijk significant negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De Commissie heeft hierover een gesprek gehad met de gemeente Harenkarspel die daarop besloten heeft de tekortkomingen aan te vullen.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Wim van Hooff
dr. ir. Lex Runia

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Hugo Woesthuis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Harenkarspel

Bevoegd gezag
Gemeente Harenkarspel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens
D10 2011: recreatie
D14 2011: intensieve veehouderij
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering
D49.1-3 2011: peilwijziging

Bijgewerkt op: 30 nov 2012