2674. Oprichting biomassa energiecentrale NUON in Utrecht

Nuon wil een biomassa energiecentrale oprichten op haar terrein op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. De centrale zal warmte leveren aan het stadsverwarmingsnet van Utrecht. Voor de omgevingsvergunning door de provincie wordt een project-MER opgesteld. Mogelijk is ook een bestemmingsplanwijziging door de gemeente nodig. Dan is daarvoor een plan-MER nodig. Het project-MER en het plan-MER kunnen in dat geval gecombineerd worden.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-05-2012 Aankondiging start procedure
03-05-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-05-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-07-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-01-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
21-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat met het MER, de aanvulling en de Passende beoordeling samen voldoende informatie beschikbaar is voor de besluitvorming, maar acht de conclusie dat nadelige gevolgen voor alle Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten zijn uit te sluiten, niet ecologisch onderbouwd. De Commissie kan geen oordeel geven over de juridische toelaatbaarheid van de salderingsaanpak die gevolgd wordt om nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten uit te sluiten.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER: 

  • Achtergrond van het plan, de gehanteerde duurzaamheidscriteria en hoe die worden neergelegd in het acceptatieprotocol.
  • Onderbouwing van de gekozen locatie en (indien het MER tevens wordt gebruikt als plan-MER) de relatie met andere mogelijke bio-energie initiatieven in de gemeente Utrecht.
  • Herkomst van de brandstoffen en een beschrijving van de daarmee samenhangende vervoersbewegingen.
  • Variatie in het brandstofpakket in relatie tot de emissies.
  • Hinder naar de omgeving als gevolg van geur, geluid, trillingen.
  • De gevolgen van atmosferische depositie voor natuurgebieden in de omgeving, inclusief een Passende beoordeling als significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.
  • Rookgasreinigingsvarianten in relatie tot de emissies.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
ir. Jos Teunissen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Power Generation B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 12 apr 2013