2697. Oprichting van een Lube Oil Hydrocracker door Kuwait Petroleum Europoort B.V. (KPE)

Kuwait Petroleum Europoort B.V. (KPE) wil haar bestaande raffinaderij en tankenpark te Europoort Rotterdam uitbreiden met: Een ‘Lube Oil hydrocracker’, voor de productie van hoogwaardige smeeroliën. (Maximaal) 300.000 m3 aan nieuwe opslagcapaciteit voor olieproducten. Een nieuwe laad- en lossteiger. Mogelijk een nieuwe waterstoffabriek. Voor het project zijn een Omgevings- en een Watervergunning nodig. De provincie Zuid-Holland - vertegenwoordigd door de Milieudienst Rijnmond (DCMR) - en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaan hierover besluiten. Voorafgaand hieraan wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-07-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-07-2012 Aankondiging start procedure
06-07-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
11-09-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
12-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-11-2013 Kennisgeving MER
14-11-2013 Ter inzage legging MER
06-02-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
17-03-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER en aanvulling op het MER
In eerste instantie ontbrak in het MER informatie over zwaveluitstoot van de installaties en de gevolgen daarvan op natuurgebieden in de omgeving. In een aanvulling op het MER is dit tekort hersteld. Uit de aanvullende informatie blijkt dat de uitbreiding geen negatieve gevolgen heeft voor natuurgebieden doordat KPE de zwaveluitstoot (inclusief storingen) terug gaat dringen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt onder meer belangrijk dat het MER de huidige en toekomstige voorzieningen beschrijft die emissies naar lucht en water voorkomen én daarnaast ingaat op alternatieven die emissies (verder) beperken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Joost van der Pluijm
ir. Huub Stassen
ir. Jos Teunissen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kuwait Petroleum Europoort B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25 2011: opslag olie, (petro)chemische producten
D21.1 2011: olieraffinage
D22.1 2011: electriciteit en stoomproductie

Bijgewerkt op: 17 mrt 2014