2698. Ontmanteling van de lage-flux-reactor in Petten

Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) gaat de Lage Flux Reactor (LFR) in Petten ontmantelen. Hiervoor is een Kernenergiewetvergunning nodig. De minister van Economische Zaken besluit binnenkort over de vergunning. De gevolgen van de ontmanteling op de omgeving zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-07-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-07-2012 Aankondiging start procedure
12-07-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-09-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-08-2014 Kennisgeving MER
14-08-2014 Ter inzage legging MER
09-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Zowel het milieueffectrapport als de samenvatting zijn duidelijk en goed leesbaar. Het rapport geeft op overzichtelijke wijze een beschrijving van de methodes die worden gebruikt om zeker te stellen dat de ondergrond om en onder het gebouw en onderdelen die (nog) niet worden gesloopt schoon worden opgeleverd en radioactief afval veilig wordt afgevoerd.

Het rapport noemt als aandachtspunt de noodzaak om door middel van metingen en inventarisatie de daadwerkelijke verontreiniging en hoeveelheid radioactief afval te controleren, zodat indien nodig aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen. De Commissie is het hiermee eens.

 

Advies Reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de afbakening van het voornemen eenduidig en helder te onderbouwen en om de methoden te beschrijven die zullen worden aangewend om zeker te stellen dat de ondergrond om en onder het gebouw en eventuele onderdelen van het Fermi-gebouw die niet worden gesloopt, schoon worden opgeleverd. Tenslotte moeten de gevolgen van sloop- en schoonmaakwerkzaamheden voor de omgeving worden geïnventariseerd.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Kops
dr. Harry Slaper

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuclear Research and consultancy Group (NRG)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
C22.2 2011: kerncentrale

Bijgewerkt op: 09 okt 2014