2699. Bestemmingsplan buitengebied Texel

De gemeente Texel wil het bestaande bestemmingsplan buitengebied herzien. Aanleiding hiervoor is de wettelijke actualisatieplicht. Omdat het voorgenomen bestemmingsplan het kader biedt voor mogelijke m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en significante gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden is niet op voorhand zijn uit te sluiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-06-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
06-07-2012 Aankondiging start procedure
09-07-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-09-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-01-2013 Kennisgeving MER
14-01-2013 Ter inzage legging MER
09-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER de volgende tekortkomingen in de informatie. Allereerst lijken de doelen en ambities van het voornemen gedurende de m.e.r.-procedure te zijn gewijzigd, zonder dat het plan-MER hierop is aangepast. Daarom adviseert de Commissie om ofwel (de doelen en ambities van) het voornemen aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen, ofwel alternatieven uit te werken die aan de doelen en ambities van het plan-MER voldoen.

Daarnaast zijn de aanbevelingen in het MER niet uitgewerkt tot maatregelen of alternatieven, waarvan de milieugevolgen in beeld zijn gebracht.

Tot slot is in de Passende beoordeling een verkeerde vergelijkingsbasis gehanteerd en mist een overzicht van de kritische depositiewaarden van voor stikstof gevoelige habitattypen en van de relevante instandhoudingsdoelstellingen.Advies Reikwijdte en detailniveau
Voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming moet het MER volgens de Commissie onderstaande informatie bevatten:

  • Een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven, waaronder een alternatief dat de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen ruimtelijk uitwerkt.
  • De ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied.
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur.
  • Een beschrijving van de mate waarin de voor Texel kenmerkende landschapstypen sturend zijn voor toekomstige ontwikkelingen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Jan van der Grift
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Texel

Bevoegd gezag
Gemeente Texel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 12 apr 2013