2700. Bestemmingsplan buitengebied Veere

De gemeente Veere stelt voor haar buitengebied een nieuw bestemmingsplan op. Omdat het plan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten is een plan-MER opgesteld. In haar toetsingsadvies over het MER en de aanvulling daarop constateert de Commissie dat gevolgen voor Natura 2000-gebieden door het voornemen niet zijn uit te sluiten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-06-2012 Aankondiging start procedure
06-06-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-06-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
14-09-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
11-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-01-2013 Kennisgeving MER
17-01-2013 Ter inzage legging MER
15-03-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
28-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing van het MER en de aanvulling
Bij toetsing van het MER constateerde de Commissie dat in het MER essentiële informatie voor de besluitvorming ontbrak:

  • De beschrijving van voornemen en referentiesituatie was onduidelijk, waardoor de effectbeoordeling onvoldoende navolgbaar was.
  • Alternatieven met minder milieugevolgen waren buiten beschouwing gebleven; dit leidt er onder andere toe dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet kon worden uitgesloten.
  • De effecten voor natuur waren onvoldoende beschreven.

Naar aanleiding hiervan is een aanvulling op het MER opgesteld. De Commissie concludeert dat de aanvulling gedeeltelijk aan bovenstaande punten tegemoet komt. De effectbeoordeling is beter navolgbaar, door een duidelijkere beschrijving van voornemen en referentiesituatie. Er zijn echter geen nieuwe alternatieven onderzocht, waardoor de conclusie blijft dat gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet uitgesloten kunnen worden. Het MER en de aanvulling bevatten daarmee geen uitvoerbaar alternatief.

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER om het milieubelang goed mee te kunnen wegen in de besluitvorming:

  • Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven.
  • Een duidelijke beschrijving, afbakening en onderbouwing van de referentiesituatie, het voornemen en eventuele alternatieven.
  • Een beoordeling en vergelijking van het voornemen en alternatieven op milieueffecten, waarvoor natuur en landschap de belangrijkste aspecten zijn, alsmede maatregelen om negatieve effecten te voorkomen.
  • De Passende beoordeling waarin de effecten van het voornemen op de binnen het plan-gebied gelegen Natura 2000-gebieden Manteling van Walcheren en Veerse Meer worden beoordeeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen
drs. Kees Vertegaal
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veere

Bevoegd gezag
Gemeente Veere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie
D11.4 2011: intensieve landbouw
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018