2709. Bestemmingsplan buitengebied Landerd

De Commissie vindt dat in het MER voor het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Landerd informatie ontbreekt die essentieel is voor de besluitvorming. Daarom adviseert de Commissie een aanvulling op te stellen, waarin nader wordt ingegaan op onder andere milieugebruiksruimte, maximale mogelijkheden van het plan, milieueffecten en alternatieven waarin de sturingsmogelijkheden van het bestemmingsplan meer worden benut.

Procedure en adviezen

Toetsing
31-07-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-09-2012 Kennisgeving MER
01-09-2012 Ter inzage legging MER
30-11-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Landerd heeft de gemeente een PlanMER laten opstellen. Aanleiding voor de PlanMER zijn de planologische uitbreidingsmogelijken voor agrarische bedrijven.
De Commissie constateert dat milieuinformatie wel een rol heeft gespeeld bij het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan. Het MER bevat echter onvoldoende informatie over:
  • De milieugebruiksruimte in het plangebied en daardoor inzicht in knelpunten en kansen voor de gewenste ontwikkeling.
  • Het voornemen en alternatieven daarvoor, waardoor niet duidelijk is of uitgegaan is van de maximale mogelijkheden van het plan en sturingsmogelijkheden buiten beschouwing blijven.
  • Milieueffecten, doordat beoordelingscriteria niet duidelijk zijn en de effectbepaling onduidelijkheden en grote onzekerheden kent.
  • Gevolgen voor natuur, waardoor onder meer niet vast te stellen is of het plan gevolgen voor Natura 2000-gebieden heeft.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. ing. Fon ten Thij
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Landerd

Bevoegd gezag
Gemeente Landerd

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 30 nov 2012