2712. Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

De gemeente Papendrecht herziet het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oosteind. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan bedrijven tot en met categorie 5.1. Er wordt een MER opgesteld omdat het bestemmingsplan het kader schept voor mogelijke toekomstige m.e.r. (beoordelings)-plichtige activiteiten.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-09-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-10-2012 Kennisgeving MER
04-10-2012 Ter inzage legging MER
13-12-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
06-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER en aanvulling op het MER
Tijdens de toetsing heeft de Commissie aangegeven dat het MER naar haar oordeel onvolledig is omdat het MER vrijwel geen inzicht geeft in de referentiesituatie, het voornemen en de maximaal mogelijke milieueffecten. Aangezien significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied De Biesbosch niet zijn uit te sluiten moest ook een Passende beoordeling worden opgesteld. Vanwege bovenstaande essentiële tekortkomingen heeft het bevoegd gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om het MER aan te vullen.

De aanvulling in de vorm van een integrale herziening van het oorspronkelijke MER biedt, met uitzondering van het aspect natuur, voldoende milieu-informatie, alhoewel deze nog altijd lastig navolgbaar is. De informatie over natuur is onvoldoende omdat aantasting van natuurlijke kenmerken van de omringgende Natura 2000-gebieden niet kan worden uitgesloten. Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tanja Bremer
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Papendrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Papendrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D36 2011: zuivelfabriek
D37.1 2011: bierbrouwerij

Bijgewerkt op: 17 apr 2013