2713. Varkenshouderij Larestraat 2A in Esbeek, gemeente Hilvarenbeek

DOVO bv. wil haar varkenshouderij in Esbeek wijzigen en uitbreiden. De nieuwe situatie voorziet in een luchtwassysteem in twee bestaande stallen en realisatie van een nieuwe stal. Voor de besluitvorming over de aanvraag van de vergunning en de bestemmingsplanwijziging wordt de gecombineerde plan-/project-m.e.r-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-09-2012 Aankondiging start procedure
27-09-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
28-10-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
26-11-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
02-05-2013 Kennisgeving MER
02-05-2013 Ter inzage legging MER
06-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het gaat om:

  • De referentie en alternatieven, waaronder de maximale mogelijkheden van het plan, zijn onjuist c.q. onvolledig beschreven.
  • De locatiesanering is onduidelijk.
  • De uitwerking van de Passende beoordeling voor de maximale mogelijkheden en de invloed van de te saneren locatie is onvoldoende.
  • De gevolgen voor flora en fauna zijn onvoldoende beschreven.

De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat de besluiten over de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning worden genomen. 


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in ieder geval de volgende informatie in het MER op te nemen:

  • Een duidelijke omschrijving van het (gewijzigde) voornemen en de alternatieven.
  • De gevolgen van het voornemen voor kwetsbare natuur.
  • De invloed van het bedrijf op de geurhinder in de omgeving, inclusief de cumulatie van geurhinder.
  • De bijdrage aan de fijn stofconcentratie in de directe omgeving.
  • De gevolgen van het voornemen voor de waterhuishouding ter plaatse.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
Bert Lowijs

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DOVO B.V.
R & S Advies

Bevoegd gezag
Gemeente Hilvarenbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 29 jul 2013