2715. Bestemmingsplan buitengebied Weststellingwerf

De gemeente Westellingwerf wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-08-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-09-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
06-12-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-03-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-03-2014 Kennisgeving MER
20-03-2014 Ter inzage legging MER
15-05-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport geeft een gedetailleerd beeld van de huidige status en de toekomstige ontwikkeling van de veehouderijen in het buitengebied. In het rapport wordt op duidelijke en overzichtelijke wijze inzicht gegeven in milieugevolgen van de uitgewerkte alternatieven en maatregelen om ongewenste gevolgen tegen te gaan. In het rapport ontbreekt nog een beschrijving van het voorkomen en verspreiding van beschermde soorten en eventuele maatregelen om effecten op beschermde soorten te voorkomen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de volgende punten als essentieel voor de besluitvorming:

  • Een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied.
  • Een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven.
  • De ‘milieugebruiksruimte’ in het plangebied.
  • Een omschrijving en onderbouwing van het voornemen en de gehanteerde referentiesituatie.
  • De maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur.
  • De positieve of negatieve effecten van het plan op de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit, het landschap en de cultuurhistorische / archeologische waarden.
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Weststellingwerf

Bevoegd gezag
Gemeente Weststellingwerf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 15 mei 2014