2719. Provinciaal inpassingsplan N280 West - Randweg Baexem

De provincie Limburg en de gemeente Leudal willen het wegvak N280 bij Baexem aanpassen. Dit project is onderdeel van de Ontwikkelas N280 West Weert - Roermond. Voor het wegvak Baexem wordt onderzoek gedaan naar de oplossing voor de verkeers- en leefbaarheidsproblemen. In de notitie R&D zijn globaal drie alternatieven benoemd die in het MER zullen worden onderzocht: aanpassen van de bestaande weg met rotondes, een nieuwe weg krap langs het dorp en een nieuwe weg op ruimere afstand van Baexem.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-10-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
31-10-2012 Aankondiging start procedure
31-10-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
17-01-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
24-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-08-2013 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het MER wordt uitgevoerd in twee stappen. Op basis van de resultaten van stap 1 zal een voorkeursalternatief worden gekozen dat in stap 2 nader wordt uitgewerkt.
De Commissie adviseert de volgende informatie in het MER uit te werken:

  • Een onderbouwing van de alternatieven die in het MER worden onderzocht.
  • Een analyse van de knelpunten voor leefomgeving en verkeer. Vertaal deze in concrete doelstellingen en (kwantitatieve) toetsbare criteria.
  • Een globale uitwerking en vergelijking van alternatieven in stap 1.
  • Een meer in detail uitgewerkt voorkeursalternatief.
  • Inzicht in de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden.
  • Een samenvatting van de hoofdpunten uit het MER voor burgers en bestuurders.

Dit project is een uitwerking van de het plan Ontwikkelas N280 West Weert - Roermond, waarvoor een plan-MER is opgesteld en waarover de Commissie een toetsingsadvies heeft gegeven (Project 2495). In dit advies staan adviezen voor de uitwerking van vervolgbesluiten. Voor het project N280 wegvak Baexem zijn deze van belang.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
ing. Peter Kroeze

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Bijgewerkt op: 26 mrt 2018