2720. Bestemmingsplan buitengebied Oldambt

De gemeente Oldambt wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor haar buitengebied. Hierin worden voornameljk agrarische ontwikkelingen mogelijk gemaakt, zoals akkerbouw en veeteelt.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-08-2012 Kennisgeving MER
23-08-2012 Ter inzage legging MER
08-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-12-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het MER wordt geconstateerd dat bij een maximale benutting van de mogelijkheden van het bestemmingsplan significante gevolgen Natura 2000-gebied de Waddenzee niet zijn uit te sluiten. Dit betekent dat het bestemmingsplan niet op deze manier vastgesteld kan worden. De Commissie sluit echter niet uit dat er door het maken van ruimtelijke keuzes binnen het bestemmingsplan (zoals zonering en/of beperking van omschakeling- en uitbreidingsmogelijkheden) een alternatief bestaat waarbij significante gevolgen voor Natura 2000 kunnen worden voorkomen.

De Commissie adviseert dit alternatief uit te werken, voordat een besluit te nemen. Zij adviseert daarbij de gebruikte huidige situatie (voor de Passende Beoordeling) en de MER-referentiesituatie te herzien c.q. nader te onderbouwen. De Commissie advsieert tevens om te onderzoeken of dit alternatief gevolgen voor Natura 2000 gebieden in Duitsland kan hebben.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oldambt

Bevoegd gezag
Gemeente Oldambt

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 01 feb 2013