2728. Melkveehouderij Klaverkoe te Winkel, gemeente Hollands Kroon

De Firma Klaver Koe wil haar bedrijf te Winkel vergroten naar 745 melkkoeien en 103 stuks jongvee. Voor de uitbreiding moeten nieuwe stallen worden gebouwd. Hiervoor zijn een wijziging van het bestemmingsplan en een nieuwe omgevingsvergunning nodig. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-11-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-11-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
29-01-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-05-2014 Ter inzage legging MER
04-07-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is goed leesbaar en bevat veel informatie die op een overzichtelijke wijze wordt gepresenteerd. Het rapport is naar de mening van de Commissie echter nog niet compleet. Zo geeft het nog geen volledig beeld van de geluidsbelasting vanuit het bedrijf en de aan het bedrijf verbonden transportbewegingen. Daar-naast zijn de gevolgen van de toename van ammoniakuitstoot niet goed beoordeeld en kunnen de nieuwbouw en de daaraan verbonden sloopwerkzaamheden effecten hebben op vleermuizen. De Commissie adviseert daarom het rapport op enkele punten aan te vullen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in ieder geval de volgende informatie in het MER op te nemen:

  • Een duidelijke omschrijving van het voornemen en een onderbouwing van de locatie- en uitvoeringsalternatieven.
  • De gevolgen van het voornemen voor kwetsbare natuur.
  • De achtergrondbelasting van geurhinder.
  • De geluidsbelasting door het voornemen.
  • De specifieke aard van de melkrundveehouderij op dit bedrijf en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering.
  • De wijze waarop de dieren worden gevoerd met andacht voor de verschillende voedercomponenten.
  • De gevolgen van het voornemen voor kwetsbare natuur.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
ing. Eefje van Horssen-Maas
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Firma Klaverkoe

Bevoegd gezag
Gemeente Hollands Kroon

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 04 jul 2014