2738. Gaswinning door NAM bij Maasland

De Nederlandse Aardolie Maaschappij (NAM) gaat de ontginning van een klein aardgasveld nabij Maasland verkennen. Om de boring en eventuele winning mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Een m.e.r.-procedure maakt onderdeel uit van die herziening.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
22-11-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-04-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de installaties en leidingen voor de productie, het transport en de behandeling van het gas te beschrijven en om aan te geven hoe het gekozen alternatief tot stand is gekomen. Verder moet het MER de kansen op en de gevolgen van ongevallen en van bodemdaling en –trillingen beschrijven. Tenslotte moet het aangeven welke maatregelen mogelijk zijn om deze kansen en gevolgen in te perken.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Hack
dr. Margreet Spoelstra

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)
Gemeente Midden-Delfland

Bevoegd gezag
Gemeente Midden-Delfland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D17.2 2011: diepboring
D17.3 2011: oppervlakte-installaties bij winning

Bijgewerkt op: 15 apr 2013