274. Zuidweststructuur 's Hertogenbosch - Vught

Het initiatief betrof de aanleg van de zogeheten Zuidweststructuur van 's-Hertogenbosch, bestaande uit een verbindingsweg (een weg met 2 × 2 rijstroken door de polder De Gement tussen de Vlijmenseweg in 's-Hertogenbosch en de rijksweg 764 in Vught), alsmede een aansluiting op de Parallelweg in 's-Hertogenbosch en de ontwikkeling van een bedrijventerrein, met een eventuele kantorenlocatie. Voor dit terrein is het project Nieuwe Spoorzone opgezet. Dit project beoogt een verstedelijking rond het NS-station en daarmee een belangrijke economische impuls.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-03-1990 Datum kennisgeving
03-03-1990 Ter inzage legging van de informatie
27-04-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
02-05-1992 Kennisgeving MER
02-05-1992 Ter inzage legging MER
01-07-1992 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie vooral aandacht te besteden aan de noodzaak van de zogeheten structuurweg als verbindingsweg tussen de Vlijmenseweg in 's-Hertogenbosch en rijksweg 764 in Vught, en aan de functie van deze structuurweg zou krijgen: als ontsluitingsweg voor het zuidwestelijk deel van 's-Hertogenbosch dan wel als verbindingsschakel in het hoofdwegennet. Voor de beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief wees de Commissie op mobiliteitsgeleidende en milieubeschermende mogelijkheden. 

De Commissie vestigde in haar toetsingsadvies de aandacht op de bestemming van de polder De Maij. In het MER is uitgegaan van de bestemming bedrijventerrein. Door het mogelijk vrijkomen van de Willem-I-kazerne komt echter ook de bestemming woningbouw in beeld. Hoewel de gevolgen hiervan niet in het MER beschreven waren, adviseerde de Commissie bij de besluitvorming met de milieugevolgen hiervan (met name voor De Gement) rekening te houden.

Uit het bestemmingsplan blijkt dat het voornemen in milieuvriendelijker richting is gewijzigd. Er is uitgegaan van een model met een lange bypass als verbinding tussen het klaverblad Vught en de Vlijmenseweg met verlengde Parallelweg en aansluitingen op de bestaande wegenstructuur. Ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerpplan is gekozen voor een noordelijker tracé. Hierdoor is het oorspronkelijk geprojecteerde bedrijventerrein komen te vervallen, en wordt meer waarde gehecht aan de groene hoofdstructuur en mitigerende en compenserende maatregelen. Ook wordt ruimtebeslag in het gebied De Gement geminimaliseerd door de weg zo veel mogelijk aan de rand hiervan te projecteren.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Ron Mes
ir. Schilperoord
ir. van Willigenburg

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
's-Hertogenbosch

Bevoegd gezag
's-Hertogenbosch
Vught

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 11 dec 2018