2741. Bestemmingsplan buitengebied Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel herziet het bestemmingsplan buitengebied. Het bestemmingsplan omvat het volledige buitengebied exclusief het bebouwde gebied van negen van de elf dorpen in de gemeente.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER laat zien dat met een combinatie van maatregelen aantasting van natuurlijke kenmerken van nabijgelegen Natura 2000-gebieden is uit te sluiten. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt meer activiteiten met meer milieugevolgen mogelijk dan in het MER staan beschreven. Daarmee is er weliswaar in het MER een uitvoerbare variant beschreven, maar het plan sluit hier niet bij aan. Dit kan voorkomen worden door in de planregels op te nemen dat uitbreidingen alleen kunnen worden toegestaan indien de stikstofemissies niet hoger zijn dan de huidige feitelijke emissies van de bedrijven. De Commissie adviseert, indien een dergelijk variant door de gemeente wenselijk wordt geacht, deze variant voor de besluitvorming te illustreren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dantumadeel

Bevoegd gezag
Gemeente Dantumadeel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 19 mrt 2013