2756. Bestemmingsplan buitengebied Medemblik

De gemeente Medemblik werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied. Daarnaast worden aparte bestemmingsplannen opgesteld voor de bebouwingslinten. De gemeente wil ontwikkelingsruimte bieden aan haar agrarische sector door schaalvergroting en modernisering van agrarische bedrijven en door verbreding van de landbouw. In het gebied worden naast veehouderij ook glastuinbouw, bollenteelt en zaadveredelingsbedrijven mogelijk gemaakt. Daarnaast wil de gemeente de natuur -, cultuurhistorische – en landschappelijke waarden in het plangebied beschermen en versterken.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-03-2013 Kennisgeving MER
08-03-2013 Ter inzage legging MER
18-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:

  • De onderbouwing van de effectiviteit van maatregelen om te voorkomen dat effecten op Natura-2000 gebieden optreden als gevolg van stikstofdepositie.
  • Inzicht in de huidige situatie qua dieraantallen in het plangebied versus de vergunde situatie.
  • De huidige chemische en ecologische waterkwaliteit in het plangebied en de effecten daarop van de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt.

De Commissie adviseert om een aanvulling op het MER op te stellen voordat een besluit wordt genomen.Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Medemblik

Bevoegd gezag
Gemeente Medemblik

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 19 apr 2013