2762. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen stelt een bestemmingsplan buitengebied op. Het plan is kaderstellend voor onder andere ontwikkelingen in de veehouderij. De Commissie vindt dat in het MER informatie ontbreekt die essentieel is voor de besluitvorming. Daarom adviseert zij een aanvulling op te stellen, waarin nader wordt ingegaan op alternatieven die niet leiden tot aantasting van Natura 2000-gebieden.

Procedure en adviezen

Toetsing
12-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-03-2013 Kennisgeving MER
14-03-2013 Ter inzage legging MER
18-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het MER goed gedocumenteerd en geïllustreerd, vooral voor wat betreft de huidige situatie en mogelijke gevolgen voor natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed. Ook maatregelen om negatieve effecten zijn in het MER (en in het ontwerpbestemmingsplan) beschreven.
Uit de Passende beoordeling in het MER blijkt echter dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden in Nederland en België als gevolg van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt niet uitgesloten kan worden. Dat komt omdat deze ontwikkelingen (vooral uitbreiding van de veehouderij) kunnen leiden tot toename van stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden. Het MER beschrijft geen concrete oplossingen voor deze problematiek.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
drs. Sjef Jansen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Terneuzen

Bevoegd gezag
Gemeente Terneuzen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 10 okt 2013