2765. Bestemmingsplan buitengebied Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel wil één integrale en actuele regeling voor haar buitengebied vaststellen. Het bestemmingsplan omvat het buitengebied van de gemeente, exclusief onder meer het bebouwde gebied van de kernen, de uiterwaarden langs de Waal en glastuinbouwgebieden.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-02-2013 Kennisgeving MER
28-02-2013 Ter inzage legging MER
05-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER enkele tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming:

  • Het is onvoldoende aannemelijk dat er geen aantasting van Natura 2000-gebieden optreedt doordat de werking van de in- en externe saldering door veehouderijen, de bouwmogelijkheden van mestvergistingsinstallaties en de gevolgen van de uitbreiding van de verspreid voorkomende glastuinbouwbedrijven door ammoniakdepositie, lichtverstoring en externe werking, onvoldoende zijn uitgewerkt.
  • Er ontbreekt een beschrijving van de gevolgen van de uitbreiding van Steenfabriek Rijswaard voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), en een beschrijving van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het ‘nee tenzij-beginsel’ van de EHS.
  • Er is geen beschrijving van de gevolgen van de uitbreiding van glastuinbouwbedrijven voor de kwaliteit van het gronden oppervlaktewater.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Richard Schokker
drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jacco Schuurman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zaltbommel

Bevoegd gezag
Gemeente Zaltbommel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 19 apr 2013