2769. Marker Wadden bestemmingsplan

Vereniging Natuurmonumenten wil samen met projectpartners de ‘Marker Wadden’ realiseren. Doel is ontwikkeling van het ecosysteem in het Markermeer door gefaseerde aanleg van natuureilanden. Over 30 à 40 jaar is er dan een natuurgebied van 10.000 ha met 1.500-4.500 ha ‘bovenwaterlandschap’ en het overige deel ‘onderwaterlandschap’. De gemeente Lelystad wil voor het totale gebied een bestemmingsplan vaststellen en daarbinnen de eerste fase van het project met een omvang van 1.500 ha bovenwaterlandschap ruimtelijk mogelijk maken.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-03-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-03-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-04-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
31-07-2013 Kennisgeving MER
05-08-2013 Ter inzage legging MER
13-08-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Besluit bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Marker Wadden is in december 2013 door de gemeenteraad van Lelystad vastgesteld.

Toetsingsadvies
De Commissie concludeerde in september 2013 dat de essentiële informatie voor een besluit over het bestemmingsplan aanwezig is. Het MER geeft een duidelijk beeld van de bandbreedte aan uitvoeringsmogelijkheden voor de realisatie van de Marker Wadden en de effecten daarvan. In het advies zijn de volgende aandachtpunten voor de besluitvorming en/of vervolgbesluiten meegegeven:

 • Geef bij het besluit over het bestemmingsplan meer informatie over de lichtemissie en de eventuele te nemen noodzakelijke maatregelen om bij aanleg en zandwinning de lichtemissie te beperken.
 • Ontwikkel voor de onzekerheden in de effecten een toetsingskader om te kunnnen bepalen of bijsturing noodzakelijk is.
 • Ga na of vertroebeling verder verminderd kan worden door:
  • Het slib dat achter de eilanden sedimenteert, ook te gebruiken voor de vorming van eilanden.
  • Het realiseren van extra overdiepte in de bestaande vaargeul langs de kust van Flevoland (ter hoogte van de Oostvaardersplassen) zodat ook hier slibinvang kan plaatsvinden.
  • Het gebruik van hydrojetten alleen toe te staan in een deel van het jaar.
 • Ga na bij de vergunningverlening voor de zandwinning of er gegeven de exacte omvang, de diepte en de locatie van de zandwinputten randvoorwaarden gesteld moeten worden aan transportbewegingen en hinder (geluid, licht e.d.).

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie richtte zich in haar advies uitsluitend op de slibproblematiek en natuurontwikkeling. Zij zag de volgende hoofdpunten voor het MER.
Voor de aanleg:

 • De bandbreedte in uitvoeringsmogelijkheden voor de grondstoffenwinning (diepte zandwinning, locatie en oppervlakte zandwinning.
 • De ligging en afmeting van de slibgeulen aangezien deze de snelheid van de realisatie van het natuureiland kunnen bepalen.
 • De bandbreedte aan effecten op waterkwaliteit en natuurontwikkeling bij de verschillende uitvoeringsmogelijkheden voor grondstofwinning c.q. -gebruik en voor het vullen van het moeraseiland.
 • De mogelijke effecten op grondwaterstromen door de realisatie van zandwinputten en slibgeulen.
 • De milieuconsequenties in het geval dat het voornemen gedeeltelijk gerealiseerd wordt.
 • De Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Voor het tussentijdse beheer en de eindfase:

 • De bijdrage van beheermaatregelen aan de natuurdoelen tijdens de aanleg, met doorkijk naar de natuurdoelen in het eindbeeld.
 • Onzekerheden in effecten, (tussentijdse) monitoring en evaluatie.
 • Het gewenste beheer in de eindfase om ontwikkelde natuurwaarden op de gewenste kwaliteit te houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jappe de Best
dr. Godfried van Moorsel
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Natuurmonumenten
Gemeente Lelystad

Bevoegd gezag
Gemeente Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 09 apr 2015