2775. Windenergie op Zee

De rijksoverheid zoekt ruimte voor ongeveer 4450 megawatt aan nieuwe windparken op de Noordzee binnen de zoekgebieden 'Hollandse Kust' en 'Ten Noorden van de Waddeneilanden'. De nieuwe gebieden voor windparken worden vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. In haar voorlopige advies van maart dit jaar gaf de Commissie aan dat het rapport tekortkomingen bevatte. Op verzoek van de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken toetste de Commissie nu de kwaliteit van het aangepaste rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-04-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-04-2013 Aankondiging start procedure
03-04-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
04-06-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies Reikwijdte en detailniveau
persbericht
Toetsing
09-01-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-01-2014 Kennisgeving MER
10-01-2014 Ter inzage legging MER
24-03-2014 Voorlopig advies uitgebracht
voorlopig toetsingsadvies
persbericht voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
03-07-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Om de Structuurvisie te kunnen vaststellen moet onderbouwd zijn dat schade aan beschermde natuur te voorkomen is. Dit is nog niet het geval. Niet duidelijk is dat negatieve gevolgen voor bruinvissen en zeehonden - door geluid bij het heien van windturbines - voorkomen worden. Ook slachtoffers onder vogels (bijvoorbeeld de Kleine mantelmeeuw, alken en zeekoeten en trekvogels) zijn niet uitgesloten.

Mocht uit nader onderzoek blijken dat schade aan natuur niet voorkomen kan worden, dan is het nodig naar alternatieve oplossingen te kijken, bijvoorbeeld locatiealternatieven. Dit biedt ook kansen om onderzoek uit te voeren naar de vanuit energieopbrengst, natuur en milieu optimale ruimtelijke invulling van windparken op zee. De Commissie adviseert hierbij ook de aanleg van één of meerdere ‘stopcontacten op zee’ en de resultaten van de Haalbaarheidsstudie naar windparken binnen de 12-mijlszone mee te nemen. Deze kunnen namelijk ook de keuze voor gebieden voor windenergie op zee beïnvloeden.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie signaleert dat in het MER nog niet alle essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is:

  • Onvoldoende duidelijk is gemaakt welke locaties voor windparken het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu.
  • De conclusie dat door het nemen van mitigerende maatregelen de aantasting van de natuur beperkt zal zijn is onvoldoende onderbouwd.
  • De concequenties van een aantal voor het Noordzeegebied belangrijke richtlijnen, verdragen en beleidsregels zijn niet aangegeven.
  • De berekening van de scheepvaartveiligheid vereist nadere toelichting.

De Commissie adviseert deze informatie op te nemen in een aanvulling op het MER.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER de keuze en de begrenzing van de gebieden voor windenergie op de Noordzee nader te onderbouwen. Maak duidelijk welke gebieden het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu.

Speciale aandacht verdienen de mogelijke gevolgen voor vogels en onderwaterleven en de gevolgen voor (toekomstige) Natura 2000-gebieden en andere gebieden met bijzondere ecologische waarden.

Het voorspellen van deze gevolgen is erg complex en bevat veel onzekerheden en kennisleemtes. De rijksoverheid hanteert daarom het voorzorgbeginsel. De Commissie adviseert om in het MER duidelijk aan te geven hoe het voorzorgbeginsel ingevuld wordt. Hierdoor is tijdig duidelijk welke preventieve maatregelen nodig zijn.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
prof. ir. Han Ligteringen
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 03 jul 2014