2781. Bestemmingsplan haven- en industriegebied Eemshaven, gemeente Het Hogeland

In 2019 is een nieuw bestemmingsplan voor de Eemshaven opgesteld. De milieugevolgen van dit plan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. Dat is toen aan de Commissie voorgelegd. De Commissie adviseerde het MER aan te vullen. Deze aanvulling is nu aan de Commissie voorgelegd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-05-2013 Aankondiging start procedure
31-05-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-06-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-08-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-03-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-07-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het milieueffectrapport
21-02-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-04-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Er is veel informatie over milieugevolgen beschikbaar gekomen. Maar in de vijf jaar sinds 2019 is er ook veel veranderd, zowel in als buiten de Eemshaven. De informatie in het MER en de aanvulling sluit daardoor niet meer aan op de huidige ontwikkelingen, inzichten en wet- en regelgeving.
Het bestemmingsplan is sterk gebaseerd op de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl uit 2017. "Maar destijds gingen we nog uit van de bouw van zware industrie in de Eemshaven. Nu gaat het bijvoorbeeld om het aan land brengen van stroom van windparken op zee. Dat zorgt voor een ander profiel van de Eemshaven én andere potentiële knelpunten qua milieu. Je moet daarom de aannames en conclusies van het MER uit 2019 opnieuw tegen het licht houden." Aldus Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter van de Commissie.
Een ander voorbeeld is de toegenomen nadruk op gezondheidseffecten, bijvoorbeeld door geluid. De Commissie vindt (evenals in 2019) dat ook gekeken moet worden of het wel nodig is om de geluidscontouren helemaal 'op te vullen'. Die contouren zijn in 1993 vastgesteld. Maar de Eemshaven blijkt stiller dan destijds werd verwacht. Deels doordat er nog veel vrije kavels zijn, maar mogelijk ook omdat moderne bedrijven stiller zijn. Kijk daarom of een invulling met minder geluidsoverlast voor de omgeving mogelijk is, adviseert de Commissie.
Ook de gevolgen van meer industrie voor de natuur in de Waddenzee blijft een knelpunt. Lozingen van koelwater, uitstoot van chemische stoffen en een toename van stikstofdepositie zetten de natuur verder onder druk. Dit terwijl er al een grote verbeteropgave ligt. Dat geldt trouwens niet alleen voor de industrie in de Eemshaven, maar ook voor het nieuwe geplande bedrijventerrein Oostpolder en voor bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl en voor ander gebruik van de Waddenzee zoals recreatie, visserij en scheepsverkeer. De Commissie beveelt daarom ook aan om parallel aan het bestemmingsplan een actueel en integraal gebiedsprogramma op te stellen, ter vervanging van de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl uit 2017. De milieueffecten van de verschillende ontwikkelingen kunnen dan in samenhang worden afgewogen.
Gemeente het Hogeland heeft aangegeven opnieuw een aanvulling op het MER te willen opstellen.

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport gaat onvoldoende in op de in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgelegde ambities van de provincie Groningen en de gemeente. Zij willen in het gebied onder andere ruimte maken voor duurzame energie, milieuhinder tegengaan, biodiversiteit vergroten en het landschap beschermen. Het rapport beschrijft nu geen alternatief dat invulling geeft aan deze ambities. De Commissie adviseert dit alsnog te doen. Daarbij kan worden gekeken naar mogelijkheden om de geluidruimte van het industrieterrein te verkleinen en economie en natuur meer in balans te brengen.
Tot slot wijst de Commissie erop dat het plan, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei, geen gebruik meer kan maken van het Programma aanpak stikstofdepositie (PAS). Dit betekent dat alsnog moet worden onderbouwd dat het plan geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden heeft.
 De Commissie adviseert het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER:

  • De aanleiding en het doel van de actualisatie van het bestemmingsplan te beschrijven en daarbij in te gaan op de havenvisie van de Groningen Seaports en de ambities van de regio voor economie en ecologie.
  • De huidige situatie voor ecologie en industrie te beschrijven.
  • Alternatieven uit te werken geinspireerd op de havenvisie.
  • De bandbreedte aan mogelijke ontwikkelingen met het bestemmingsplan te beschrijven.
  • De milieueffecten te beschrijven op een detailniveau dat aansluit bij het plan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Het Hogeland

Bevoegd gezag
Gemeente Het Hogeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 24 apr 2024