2791. Aanpassing reactor TU-Delft - Oyster project

De Technische Universiteit Delft wil haar onderzoeksreactor te moderniseren. Het project omvat een aanpassing van de configuratie van de kern, het aanbrengen van een 'neutronenkoeler' naast de reactorkern en de verhoging van het reactorvermogen. Dit alles vereist het actualiseren van de Kernenergiewetvergunning. Deze actualisatie wordt onder meer met een MER onderbouwd. Veiligheid wordt het belangrijkste aandachtspunt voor dit MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-05-2013 Aankondiging start procedure
16-05-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-05-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
04-07-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om het doel en de aard van de gewenste wijzigingen aan de reactor te beschrijven en om aan te geven welke alternatieven er zijn voor deze wijzigingen. Verder moet het MER naast de mogelijke gevolgen voor het milieu vooral de maatregelen in kaart brengen om de risico’s van de reactor voor de omgeving in te perken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Jan Kops
dr. Harry Slaper

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TU Delft

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.
D22.3 2011: radioactief afval

Bijgewerkt op: 02 aug 2018