2794. Bestemmingsplan buitengebied Dronten

De gemeente Dronten wil haar bestemmingsplan buitengebied herzien. Het bestemmingsplan maakt met name agrarische ontwikkelingen mogelijk.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-05-2013 Kennisgeving MER
16-05-2013 Ter inzage legging MER
03-09-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een tekortkoming. Vanwege de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten moet stikstofemissie uit het plangebied worden voorkomen. Het MER bevat geen onderbouwing van het maatregelenpakket om dit te bereiken. 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dronten

Bevoegd gezag
Gemeente Dronten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Bijgewerkt op: 04 sep 2013