280. Uitbreiding afvalstortplaatsen Schinnen en Spaubeek

Het voornemen bestaat uit een uitbreiding van de capaciteit van ca. 7,3 miljoen m3 voor de afvalberging Schinnen en ca. 3,3 miljoen m3 voor Spaubeek met bijbehorende voorzieningen (voorzieningenterrein en ontvangstemplacement), alsmede de aanleg van een verbindingsweg tussen beide afvalbergingen. De afvalbergingen zullen gelijktijdig worden geëxploiteerd omdat op de locaties verschillende soorten afvalstoffen zullen worden gestort. In het provinciale afvalstoffenbeleid is de locatie Schinnen als bovenregionale stortplaats aangewezen voor huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, alsmede restfracties van compostering en van verbranding. De locatie Spaubeek is bestemd voor het storten van specifieke afvalstromen. Onder de bestaande het toekomstige compartimenten is een tunnel aangebracht waardoor voortdurende controle van de voorzieningen mogelijk is. Door de ligging van de stort in een ontgrondingsgat, is controle vanaf de zijkanten niet mogelijk.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-03-1990 Datum kennisgeving
12-03-1990 Ter inzage legging van de informatie
11-05-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-03-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-03-1992 Kennisgeving MER
23-03-1992 Ter inzage legging MER
09-06-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ing. Eenkema
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Streekgewest Westelijke Mijnstreek

Bevoegd gezag
Limburg
Waterschap Zuiveringschap Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.1 uitbreiding stortplaats niet-gevaarlijk afval, m.e.r.-plicht tot 1999
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010