2800. Windenergie Goeree-Overflakkee

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee willen maximaal 260 megawatt (inclusief bestaande opstellingen) aan windenergie mogelijk maken in de zogenaamde randzone op Goeree-Overflakkee. Voor de onderbouwing van de besluitvorming over de herziening van de provinciale structuurvisie, de provinciale verordening ruimte en de gemeentelijke structuurvisie is een plan-MER inclusief Passende beoordeling opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-04-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
01-05-2013 Aankondiging start procedure
01-05-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-07-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-01-2014 Kennisgeving MER
08-01-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-01-2014 Ter inzage legging MER
27-02-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER voldoende milieu-informatie bevat. Het MER maakt op heldere wijze duidelijk dat gekozen wordt om clusters van windturbines langs de rand van het eiland te plaatsen. Binnen deze plaatsingsvisie zijn twee alternatieven ontwikkeld: grote en kleine clusters. De milieueffecten van de twee alternatieven zijn overzichtelijk in beeld gebracht.
Uit het MER blijkt dat het voorkeursalternatief, met maatregelen voor ecologie, landschap en het ontzien van woonkernen, 241 MW omvat. Dit is minder dan de beoogde (maximale) 260 MW. Om het doel toch te halen zijn opties genoemd, zoals turbines met een groter vermogen. Hierover moeten gemeente en provincie later nog een keuze maken.


Advies reikwijdte en detailniveau
Belangrijke onderwerpen voor het MER zijn een uitwerking van de plaatsingsvisie voor de windturbines in de hele randzone. Werk hiertoe alternatieven vanuit verschillende perspectieven uit in het MER (maximaal vermogen binnen wettelijke kaders, landschap, leefomgeving, natuur), mede door te variëren in aantal en soort turbines en de plaatsing daarvan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
dr. Michiel van Pelt
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Goeree-Overflakkee

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 27 feb 2014