2817. Structuurvisie Meppel 2030

De gemeente Meppel gaat de Structuurvisie 2030 vaststellen. Bij de Structuurvisie is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-07-2013 Kennisgeving MER
04-07-2013 Ter inzage legging MER
12-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Bij de structuurvisie Meppel is een MER opgesteld. Dit MER is zeer globaal van karakter en daardoor is ook de beschrijving van de milieugevolgen zeer globaal. Wel zijn er diverse (niet in het MER besproken) achtergrondstudies die relevante en gedetailleerdere (milieu-)informatie bevatten. In het MER ontbreekt ondanks de goede risico-analyse bij de notitie reikwijdte en detailniveau een Passende beoordeling. Ook ontbreekt de wettelijk verplichte samenvatting. De Commissie heeft geadviseerd deze tekortkomingen aan te vullen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Meppel

Bevoegd gezag
Gemeente Meppel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Bijgewerkt op: 23 aug 2013