2819. Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkenweg 18 in Bentelo

Vermeerderingsbedrijf Extrekate Vof in Bentelo wil haar bedrijf wijzigen en uitbreiden. Hiervoor zal de bestaande stal aangepast en twee nieuwe stallen gebouwd worden. Voor de besluitvorming over de herziening van het bestemmingsplan en de verlening vn de omgevingsvergunning wordt de gecombineerde plan-/project-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
05-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-09-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een tekortkoming, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming.
De tekortkoming betreft de bepaling van de berekende gemiddelde hoogte en diameter van de ventilatoren op stal B1 waardoor de verspreiding van emissies ( geur, fijn stof en ammoniak) niet correct bepaald is.
De Comissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat de besluiten over de herziening van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning worden genomen. 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vermeerderingsbedrijf Exterkate

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 10 sep 2013