2832. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Bergen (LB)

De gemeente Bergen herziet het bestemmingsplan buitengebied. Omdat dit plan kaderstellend is voor uitbreidingsmogelijkheden van (intensieve) veehouderijen en omdat er een Passende beoordeling is gemaakt, is er voor de onderbouwing van de besluitvorming een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-08-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-08-2013 Kennisgeving MER
22-08-2013 Ter inzage legging MER
24-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER sluit niet goed aan bij het bestemmingsplan, omdat het MER slechts betrekking heeft op een deel van het buitengebied. Inzicht in de relatie tussen de feitelijke situatie, de uitbreidingsmogelijkheden en de overige mogelijke ontwikkelingen ontbreekt. Uit het MER blijkt wel dat het plan vergeleken met de huidige feitelijke situatie significante negatieve gevolgen voor Natura-2000 gebieden niet uitsluit.
De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER dat in het plan een uitvoerbaar alternatief ontbreekt waarbij geen sprake is van toename van depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden.Bovendien is het maximale alternatief niet beschreven. Informatie over de milieueffecten van mestbewerking, doelen en bescherming van de EHS en soortenbescherming ontbreekt. De beoordeling van de emissies en immissies van onder meer stikstof en geur is niet goed onderbouwd. 
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen (LB)

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen (LB)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 28 okt 2013