2842. Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een programma opgesteld dat het beleid beschrijft voor het beheer van radioactief afval, van ontstaan tot berging. Het is opgesteld omdat de Europese Unie de lidstaten verplicht tot het ontwikkelen en in stand houden van een wettelijk en organisatorisch kader voor het beheer van dit afval. Het programma moet aan de EU worden aangeboden. Vervolgens moet iedere drie jaar over de voortgang worden gerapporteerd. De minister heeft de Commissie gevraagd het ontwerp van dit programma, de onderbouwing ervan en het vervolgproces inhoudelijk te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-10-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
11-10-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
10-11-2013 Aankondiging start procedure
10-04-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
25-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-09-2015 Kennisgeving MER
30-09-2015 Ter inzage legging MER
26-11-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies over het ontwerpprogramma
Het ontwerpprogramma beschrijft hoe het radioactieve afval nu en in de toekomst wordt beheerd en formuleert acties om lacunes in dat beheer in te vullen. Het bevat echter te weinig concrete acties die moeten leiden tot ondergrondse berging van het afval. Hierdoor worden risico’s mogelijk onnodig op toekomstige generaties afgewenteld.
De Commissie adviseert om de voortgang van het programma meetbaar te maken en te versnellen. Zo adviseert ze om onzekerheden in de financiering van de eindberging in beeld te brengen. Ook ziet de Commissie mogelijkheden om eerder te besluiten over de reservering van potentieel geschikte bergingslocaties. Tot slot adviseert zij aan de minister om actiever op zoek te gaan naar momenten om deskundigen en het publiek bij keuzes over de berging van het radioactieve afval te betrekken.

 

Advies Reikwijdte en detailniveau
Aan de Commissie is gevraagd om te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van de verkennende studie. Na overleg met het Ministerie is besloten om de adviesopdracht ruimer in te vullen en te richten op de vormgeving van het proces dat moet leiden tot een nationaal beheerprogramma. In haar advies geeft de Commissie aan welke stappen zouden moeten worden doorlopen bij het opstellen of actualiseren van een nationaal programma, welke (milieu-)informatie daarbij nodig is en wanneer in het proces die informatie aan de orde zou moeten komen. Ze adviseert om de verkenning van beheeropties te verbreden en uit te voeren nadat enkele andere, geplande onderzoeken zijn afgerond. Ook zou bijvoorbeeld eerst moeten worden gecommuniceerd over het plan van aanpak dat moet leiden tot de rapportages aan de Europese Commissie in 2015 en 2018 over het nationale beheerprogramma.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
dr. Robert Hack
dr. ir. Jan Kops
prof. dr. Wim Passchier
dr. Ronald Smetsers
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van infrastructuur en milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van infrastructuur en milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018