2852. Opzet monitoring zoutwinning Frisia, havenmond Harlingen

Frisia Zout B.V. te Harlingen wil zout winnen onder de Waddenzee. Deze zoutwinning heeft bodemdaling tot gevolg. De gevolgen van de bodemdaling in de Waddenzee zullen worden gemonitord. De Commissie is door het ministerie van EZ gevraagd te adviseren over de opzet van het monitoringsprogramma.

Procedure en adviezen

Opzet monitoring 2013
24-10-2013 Adviesaanvraag
04-02-2014 Advies uitgebracht
Advies opzet monitoring Zoutwinning Frisia
Persbericht bij het advies

Opmerkingen bij de advisering

Advies opzet monitoring
De Commissie vindt dat de opzet van het Monitoringprogramma op hoofdlijnen de juiste richting geeft. Op basis van een effectketenbenadering is bepaald welke gevolgen mogelijk te verwachten zijn. Om te bepalen of de natuurwaarden in de Waddenzee en in het bijzonder de westelijke Waddenzee niet negatief door de gevolgen van zoutwinning zullen worden beïnvloed is een nadere uitwerking nodig. De uitwerking betreft in belangrijke mate het toespitsen en borgen van voor de zoutwinning relevante onderdelen van monitoringsprogramma’s die al door derden worden uitgevoerd in de Waddenzee zodat deze inzetbaar zijn voor de monitoring van de zoutwinning.

Leg daarbij vooraf zo precies mogelijk vast op welke manier het ‘Hand aan de Kraan’-principe moet worden toegepast. Indien er voor gekozen wordt het ‘Hand aan de Kraan’-principe anders toe te passen dan bij de gaswinning, licht dan toe waar en waarom het principe afwijkt.

Daarnaast adviseert de Commissie voor de monitoring van effecten van de vele activiteiten in de Waddenzee een overkoepelend monitoringsprogramma op te stellen dat gebruikt kan worden om de gevolgen van de verschillende activiteiten op de natuurwaarden te monitoren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Maarten Jan Brolsma
drs. Sjoerd Dirksen
dr. Kick Hemker

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Frisia Zout B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 04 feb 2014